OMEGA
Diagnostyka Obrazowa

To najnowocześniejszy na Dolnym Śląsku oddział diagnostyczny z Rezonansem Magnetycznym oraz Tomografią Komputerową, oferującym profesjonalne i kompleksowe badania specjalistyczne.

Omega Health Group sp. z o.o.

Siedziba: Jelenia Górza, ul Bankowa 5-7, 58-500 Jelenia Góra

Wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowe
Podmot leczniczy Omega Diagnostyka Obrazowa – Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą Nr Z-223203-20191204

KRS 0000793514
NIP 6112802185
REGON 38383089700000

kapitał zakładowy w wysokości 500.000,00 zł opłacony w całości

numer rachunku bankowego: 14 1140 2004 0000 3202 7973 4821